Income tax balance finance books scales concept

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z tego typu formy rozliczenia, wpłacają podatek od uzyskanego przychodu, tym samym nie mając możliwości pomniejszenia tej kwoty o koszty jego uzyskania. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej bądź też spółki osobowej.

Czym jest ryczałt – jak wybrać tę formę opodatkowania?

Każdy przedsiębiorca, który pragnie rozliczać się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, musi w momencie założenia działalności gospodarczej zgłosić pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Pisemne oświadczenie należy kierować do naczelnika macierzystego urzędu skarbowego w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, a nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Podatnicy mogą również zgłosić tę formę opodatkowania we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. W przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z najmu i dzierżawy, to od stycznia 2019 roku nie musi składać wymienionego oświadczenia. 

Osobami, które nie mogą skorzystać z ryczałtu, są podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami oraz akcesoriami przeznaczonymi do pojazdów mechanicznych, prowadzący apteki czy firmy zajmujące się wytwarzaniem produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie przepisów odrębnych, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, tak zwanych OZE. 

Ryczałt nie dotyczy także podatników, którzy są lub byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, a zamierzają prowadzić własną działalność i w ramach niej w dalszym ciągu wykonywać działania na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy.

Kto może korzystać z rozliczania podatku w formie ryczałtu?

Możliwość rozliczania podatku w formie ryczałtu, płatnego od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów z usług lub sprzedaży towarów niepomniejszonych o żadne koszty prowadzenia tej działalności, obejmuje tłumaczy, pielęgniarki, położne, felczerów, techników dentystycznych, a także lekarze weterynarii, stomatologów i lekarzy prowadzących własną praktykę. 

Ponadto 17% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu korepetycji w zakresie godzinowym. Z kolei 15% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności parkingowych, związanych z zakwaterowaniem, oprogramowania i usług fotograficznych, a także pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i motocykli oraz akcesoriów do nich, jak również reprodukcji komputerowych nośników informacji czy obsługi centrali Radio Taxi. 10% stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych bądź też nieruchomości będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi. 

Osoby uprawnione do ryczałtu ewidencjonowanego mogą świadczyć działalność usługową, w tym gastronomiczną, a także polegającą na wytwarzaniu produktów z materiału powierzonego przez zamawiającego.

Kogo obejmuje najniższy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt może dotyczyć także osób wykonujących roboty budowlane lub zajmujących się przewozem ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. Ryczałtem objęte są ponadto osoby zajmujące się sprzedażą jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. 

3% stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy takich działalności jak usługi w zakresie handlu, działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców z własnych połowów, odpłatne zbywanie składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, usługi związane z produkcją zwierzęcą odpłatnego, zbycie ruchomości składników majątku przedsiębiorstwa w spadku. 

Z kolei najniższą 2% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są działalności związane ze sprzedażą przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o których mowa w artykule 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ryczałt to popularna forma opodatkowania. Jest dostępna dla wybranych działalności gospodarczych, w tym usługowych i handlowych. To korzystne opodatkowanie, z którego warto skorzystać. 

Źródło: BTTP Advisors – doradztwo podatkowe Warszawa

Więcej informacji:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf

Twoja reakcja?

0
W porządku!
0
Dobre!
0
Cudowne!
0
Niepewny

You may also like

Comments are closed.

More in Biznes