postępowanie upadłościowe

Posiadanie wiedzy o tym czym jest postępowanie upadłościowe i jak się je przeprowadza, pozwala na sprawne przejście przez ten proces oraz stosunkowo szybkie uporanie się z długami.

Kogo dotyczy upadłość – czym jest ten proces i w jakim celu się go przeprowadza?

Stronami postępowania upadłościowego są: dłużnik oraz ewentualnie również podmiot, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości (w postępowaniu dotyczącym ogłoszenia upadłości), upadły (we właściwym postępowaniu upadłościowym), wierzyciele oraz organy wierzycieli: zgromadzenie wierzycieli i rada wierzycieli. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. 

Niewypłacalność, czyli trwała utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych może polegać także na niemożności zwiększenia wartości posiadanego do tej pory majątku. Do ogłoszenia upadłości konieczne jest stwierdzenie, że majątek dłużnika może pokryć koszty postępowania upadłościowego. Trudności w terminowym regulowaniu płatności muszą mieć charakter trwały.

Kto prowadzi postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości?

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości reguluje ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. O ogłoszeniu upadłości orzeka w każdym przypadku sąd. Wniosek do tej instytucji może zgłosić dłużnik lub każdy z wierzycieli, a ponadto:

  • w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki,
  • w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami,
  • w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – organ założycielski,
  • w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa,
  • w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów,
  • w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator,
  • w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy,
  • w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa – zarządca ustanowiony w tym postępowaniu.

Postępowanie o ogłoszenie upadłości prowadzą wydziały gospodarcze sądów rejonowych właściwych ze względu na miejsce wykonywania podstawowej działalności gospodarczej lub siedzibę dłużnika. Celem upadłości jest ochrona interesu wierzycieli poprzez zabezpieczenie majątku dłużnika, co uniemożliwia mu korzystanie z niego, a także zapobiega narastaniu zadłużenia. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy dłużnik stale zalega z terminowymi płatnościami. W takich przypadkach kumulacja odsetek za opóźnienie może przekroczyć realną wartość zadłużenia.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Po uwzględnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wydaje postanowienie, w którym wzywa wierzycieli do przedstawienia swoich roszczeń w określonym terminie. Następnie wyznaczany jest sędzia komisarz i syndyk. Za dzień ogłoszenia upadłości danego dłużnika uważa się dzień wydania postanowienia przez sąd. W wyniku ogłoszenia upadły traci możliwość korzystania i rozporządzania swoim majątkiem w sposób swobodny, niepodlegający zewnętrznej kontroli. Majątek ten staje się masą upadłości. Od tego momentu powołany przez sąd syndyk sprawuje pieczę nad całym majątkiem organizacji, zarządzając nim i likwidując go.

Do obowiązków upadłego należy wskazanie oraz wydanie syndykowi całego majątku, ksiąg handlowych bądź też dokumentów finansowych, a także wszelkiego typu korespondencji i innych dokumentów, które mają istotne znaczenie w postępowaniu upadłościowym. Syndyk zobowiązany jest również zawiadomić o zaistnieniu upadłości właściwą izbę administracji skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także wierzycieli, których adresy są znane. W gestii syndyka leży również jak najszybsze sporządzenie spisu inwentarza, czyli spisu składników majątku upadłego.

O zakończeniu postępowania sąd orzeka w formie postanowienia o upadłości ogłaszanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak również w prasie lokalnej. O tym fakcie powiadamiana jest także upadły i jego wierzyciele. Po uprawomocnieniu się postanowienia o upadłości syndyk składa właściwy wniosek o wykreślenie z KRS bądź z CEIDG.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Doświadczeni prawnicy udzielą wszelkich informacji dotyczących postępowania upadłościowego i pomogą Państwu w jego przeprowadzeniu.

Twoja reakcja?

0
W porządku!
0
Dobre!
0
Cudowne!
0
Niepewny

You may also like

Comments are closed.

More in Biznes