โกธ คดีตัดข้อมือ Otsuichi

ISBN:

Published:

Paperback

380 pages


Description

โกธ คดีตัดข้อมือ  by  Otsuichi

โกธ คดีตัดข้อมือ by Otsuichi
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 380 pages | ISBN: | 5.49 Mb

โกธ คดีตัดขอมือ เลมนีจะพาคุณผูอานไปสัมผัสกับเรืองราวทีเหนือกวาความระทึกขวัญ ดวยปมเงือนงำทีตืนเตน การดำเนินเรืองทีเราใจราวกับชักนำใหกาวเขาไปอยูตรงกลางสมองของฆาตกรบางคน ซึงอาจเกิดมาเพือฆาหรือมีเหตุชักจูงใหตองปลิดชีวิตผูอืน โกธไดรวมเอาการตอสูMoreโกธ คดีตัดข้อมือ เล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับเรื่องราวที่เหนือกว่าความระทึกขวัญ ด้วยปมเงื่อนงำที่ตื่นเต้น การดำเนินเรื่องที่เร้าใจราวกับชักนำให้ก้าวเข้าไปอยู่ตรงกลางสมองของฆาตกรบางคน ซึ่งอาจเกิดมาเพื่อฆ่าหรือมีเหตุชักจูงให้ต้องปลิดชีวิตผู้อื่น โกธได้รวมเอาการต่อสู้กับความขัดแย้งภายในใจอันเป็นลักษณะเฉพาะของตัวของวรรณกรรมญี่ปุ่น ความโศกเศร้า ความสนุกสนาน และความแปลกใหม่ที่จะชักนำผู้อ่านให้ผูกพันกับบางฆาตกรอย่างไม่รู้ตัวสารบัญ- ปริศนาดำ- ตัดข้อมือ- หมา- แฝด- ดิน- เสียง- บทส่งท้าย- ประวัติผู้เขียน- ประวัติผู้แปลEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "โกธ คดีตัดข้อมือ":


wasze-foto.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us